HİMMETE DÂVET

HİMMETE  DÂVET

Büyük Târihçe-i Hayât(1) dâhil, Latin kökenli alfabe ile (daha sonraları hatt-ı Kur’ân ile) basılan veyâ internetde neşredilen mu’teber ve mu’temed Bedîüzzamân Târihçe ve Biyografilerinde hâtırı sayılır sehivler bulunduğu erbâbınca ma’lûmdur. Fakīr, belki kırk senedir rastladığım sehivleri tesbit veyâ tashîh etmekte, imkân nisbetinde alâkalılara iletmekte [*], ayrıca son yıllarda kısm-ı ekserini http://risaletashih.org/ ’a derc etmekteyim..

İki örnek:

1919’da tab’ edilen Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı’nda(2) Üstâd’ın esâret güzergâhı “VAN, CULFA, TİFLİS, KOLOGRİF, KOSTROMA” şeklindedir ve doğrusu da budur.. Gel gelelim kırk sene sonra güzergâh Hz. Üstâd’ın tashîhinden geçtiği rivâyet edilen 1958 baskısı B. Târihçe’de(3) “VAN, Celfa, TİFLİS, Kıloğrif, Kosturma” olmuş!?..

1919’da Doğum târîhi [R] 1293(4) iken,  H. 1290 – M. 1873 (5) olmuş..!?

Vesîkaya dayanan en sahih doğum târîhi ise 2000 yılında Köprü Dergisinde(6) H.1295 , R.1293 , M.1878 olarak îlân edilmişdir!… [R.1293H.1295 örtüşmesi; (24 Kânûnievvel 1293-28 Şubat 1293)/(1 Muharrem 1295-8 Rebîülevvel 1295), M. (5 Ocak 1878-12 Mart 1878) târihleri arasına geliyor..]

1926’da başlayan sürgün, tarassud, hapis hayâtı ve 1958 şartlarındaki sehivleri musâmaha ile karşılamak mümkün olsa da tartışmaların 2022’lerde devâm ediyor olmasının îzâhı pek kolay olmasa gerek!?..

Durum, Kur’ân hattı baskılarda da farklı değil..

Tuhâf bir hâlimiz var..  Mes’elelere üstünkörü bakıyoruz.. Altını, üstünü, sağını, solunu araştırmıyoruz.. Mihenge vurmuyoruz..  Elli-altmış sene devâm eden sehivlere çıt çıkarmazken doğru tesbitlere bin dereden su getirip reddiyeyi basıyoruz!?.. Sanki Ortaçağ Avrupa’sının Aristo felsefesine teslim olmuşuz..!?

Arakadaşlar, önünde sonunda isbâta müstenid tesbitler yanlışların yerini alacak.. Boşuna zaman kaybediliyor.. Yazıkdır, günâhdır!.. Lutfedip http://risaletashih.org/ ’a alıcı gözüyle bakınız.. Kuyumcu hassâsiyeti ile mihenge vurunuz… Ba’zı eksiklerine rağmen mevcudların en sahîhi olduğunu göreceksiniz (Orhan Dindar Bey Kardeşimizin tesbitleriyle daha da sahîh olacak inşâallâh!..).. Çünki, tesbitler; rivâyetlere, sana-bana göre değil vesîkalar göre yapılmış.. Biz sâdece tercümanlık yapmışız..

Gelin daha fazla zaman kaybedilmesin!…

B. Tunç

[*]: Volga (İdil) kıyısındaki Kosturma’nın (o vakit ben de Kosturma olarak biliyordum) Sibirya ile alâkası bulunmadığını N. Şâhiner’e söylediğimde tereddüdsüz reddederken, birkaç adım ötedeki coğrafya atlasına bakma teklifime Dil-Târih me’zûnu olduğunu söylemekle iktifâ etmişti, -1984’de Bornova’da kitap imzâlatırken-. Kulakları çınlasın!!!..

DİPNOTLAR:

1- BEDÎÜZZAMÂN SA’ÎD NURSÎ, Târihçe-i Hayâtı Eserleri, Meslek ve Meşrebi Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958

2-BEDÎÜZZAMÂN’IN TÂRİHÇE-İ HAYÂTI, 1335 / Abdurrahmân Nursî, s.38

3-BEDÎÜZZAMÂN SA’ÎD NURSÎ, Târihçe-i Hayâtı Eserleri, Meslek ve Meşrebi Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958, s.70

4- BEDÎÜZZAMÂN’IN TÂRİHÇE-İ HAYÂTI, 1335 / Abdurrahmân Nursî, s.3

5-BEDÎÜZZAMÂN SA’ÎD NURSÎ, Târihçe-i Hayâtı Eserleri, Meslek ve Meşrebi Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958, s.1

6-Risale-i Nur Enstitüsü, Bediüzzaman Hangi Tarihte Doğdu, Köprü – Bedîüzzaman Özel Sayısı, Bahar 2000, 70. Sayı.

 

10 Comments to “HİMMETE DÂVET”

 1. Muhterem Bilal ağabey

  gayret ve çalışmalarınız için sizleri tebrik ve takdir ediyorum…

  Allah razı olsun…

  Dualar ediyor ve dualarınızı bekliyorum. Allah‘a emanet olun

  1. Allah râzı olsun..

   Selâm ve muhabbetler..💐

 2. Allah razı olsun Bilal ağabeyim. Rabbim şevk ve gayretinizi artırsın.
  1. Âmîn, Kardeşim.. Allah sizden de râzı olsun..

 3. Çok muhterem Bilâl abicim, kuyumcu hassasiyetiyle yapmış olduğunuz bu nev’iden çalışmalarınız için sizi tebrik ediyorum. Selamlarımı sunuyorum.
  1. Aleyküm Selâm, Aziz Kardeşim.. Allah râzı olsun..

 4. Bilal Ağabey gayretlerin hakikaten takdire layıktır. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun.
  1. Teşekkür ediyorum Mehmed Bey Kardeşim. İyi ki, sizler varsınız.. Allah râzı olsun..

 5. Hassasiyetinizi çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak ruhu canla tebrik ediyorum. Olması gerekeni yapıyorsunuz ve takdire şayan bu çalışmalarınızın devamını diliyorum.
  1. Teşekkür ederim Aziz Kardeşim.. Duâlarınızla inşâallâh..

Bir yanıt yazın