İçeriğe geç

RisaleTashih Yazılar

BEDÎÜZZAMÂN’IN TÂRİHÇE-İ HAYÂTI / Abdurrahmân Nursî

  TAKDÎM Te’lîf sırasına göre, Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı ile ilgili ikinci eser.. Yeğeni Abdurrahmân[*1] tarafından kaleme alınmış.. Tab‘ târîhi 1919.. Hamza-i Müksî’nin 7 sayfalık (boşları saymazsak, 5 sayfa) “Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır”[*2] isimli te’lîfine göre hayli genişce.. 1921’de neşredilen 5 sayfalık zeyli ile berâber 45 sayfa.. Mezkûr eser, Osmanlıca aslından yeniyazıya çevrilerek değerli ziyâretçilerimizin istifâdelerine sunulmuştur. Hemen farkedileceği gibi…

1 Yorum

“HUTBE-İ ŞÂMİYYE” BİLGİLERİ

  Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nursî Hazretlerinin 1911’de Şam’da Câmiu’l-Emevî’de îrâd buyurdukları meşhur Şam Hutbesi ehemmiyetine binâen müteaddid def’alar basılmış.. Bugün de ufkumuzu aydınlatıyor.. Öyle anlaşılıyor ki, ona ihtiyâc hep devâm edecek. Eserin tab‘ı, tanzîmi, münderecâtı … ile ilgili araştırmalar da dahâ uzunca bir müddet süreceğe benziyor.. Muhtelif kaynaklarda mevzûumuzla ilgili verilen bilgiler, bâzan birbirini te’yid, bâzan nakzetmekte hattâ önemli sehivler…

Yorum Bırak

BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu

  BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu [1] “Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!” başlıklı makale:[2] Öncelikle, söz konusu makale ilk bakışta; hiçbir araştırma yapılmadan, kulaktan dolma bilgilerle ve yüzeysel bir bakış açısıyla çalakalem yazılmış; okuyucuya yanlış bilgi veren,  üslup ve seviyesi son derece düşük ve dedikodu mahiyetinde olduğu intibaını vermektedir.. Elbette Peygamberler dışında herkes tenkit edilebilir. Tenkit yapmak ve okuyucuyu…

Yorum Bırak

NÜSHA BİRLİĞİ ÜZERİNE … / Bir Kardeş

  [Filipinler’den -Biraz Mahremce- Bir Mektup] [1]  NÜSHA BİRLİĞİ ÜZERİNE … / Bir Kardeş [2] Cagayan De Oro / Philippines [5 Mart 2009 Perşenbe] Muhterem Efendim, Sa; Rabbim hidemâtınızda kolaylıklar versin. Bendeniz, 1995-2005 arası İst.da Sözler Yay.da tashîhat vazîfesi ile mesgul oldum. Gerek Osmanlıca, gerek Latince bütün Külliyâtın tashîhinde istihdam oldunduk çok sükür.. orijinal nüshalarla karşılaştırmalı okuyorduk.. İfâde ettiğiniz mevzunun…

Yorum Bırak

RİSÂLE-İ NÛRLARIN TE’LİF-BASKI TÂRİHLERİ

  ESKİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ   Eser Adı Te’lif Târîhi İlk Baskı Târîhi Dili 1- Nutuk 1908 (İkinci Meşrûtiyet’in i‘lânından sonra) 1908-1909 (9 Ekim 1908 –22 Ocak 1909) Türkce 2- Dîvân-ı Harbi Örfî   1909 (23 Mayıs-17 Eylül) 1325-1327 (1909) İlk Baskı H.1328 (1910) İkinci Baskı “   3- Reçetetü’l-Ulemâ 1910-1911   1911-12 Arabca 4- Reçetetü’l-Avâm 1910-1911  1911-12   “ 5- Muhâkemât 1910-1911…

Yorum Bırak

BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER

  BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER Âyetlerden istihrâc edilen târîhler üzerindeki tedkīkātda büyük ekseriyetinin Rûmî olduğu kanâatine varıldı.. Bununla berâber Mîlâdîye çevirmede Hicrî olma ihtimâlleri de dikkate alındı… Müdakkik nazarlara arz olunur.  (B. Tunç)   BİRİNCİ ŞUÂ’ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ (…)   Birincisi:  “Sûre-i Nûr’dan Âyetü’n-Nûr’dur ki, (…)”                     …

Yorumlar kapalı

MAKĀLÂT…

Bedîüzzamân’ın Makālât ve Beyânâtı (6 Ağustos 1908-22 Temmuz 1920) Bilâl TUNÇ Sıra   Mevkūte     Makāle   Târih   Sayı: Sayfa   1 Rehber-i Vatan Veşâvirhum Fi’l-Emr Meşhur Kürd Hocası Molla Sa‘îd-i Bedîüzzaman *Bedîüzzamân’ın matbûât âleminde ilk yazısı. 24 Temmuz 1324 6 Ağustos 1908   1: 4   2 İttihâd ve Terakkī   Kürd eşrâf ve mu’teberânından Molla Sa‘îd-i…

Yorum Bırak

TERCÜME-İ HÂLİNDEN HÜLÂSA / Müküslü Hamza

Hz. Üstâd’ın ilk talebelerinden Müküslü Hamza1 tarafından te’lîf edilmiş.. İlk Bedîüzzamân Târihçesi.. 1918 sonlarına doğru.. İşârât-ül İ‘câz’a zeyl olarak neşredilmiş.. 1 ara-kapak sayfası, 1 boşuyla berâber 7 sahîfeden ibâret.. Kısalığından ötürü olsa gerek, müellifi; “Tercüme-i Hâl” olarak adlandırmış. Bedîüzzamân araştırmacıları/yazarları için mürâcaat edilmesi gereken “ilk kaynak”.. İstifâdeye medâr olur ümîdiyle, aslî tertibe sâdık kalınarak yeniyazıya aktarıldı Takdirlerinize.. Bilâl TUNÇ  …

1 Yorum

YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ !…

  VOLKAN 22 Safer 1327 / 29 Şubat 13241[1 Mart 1325] / 14 Mart 1909  Pâzâr  Numro: 73 Sahîfe: 1, 2   “Yaşasın Şerîat-i Garrâ!.. Ey Meb‘ûsan!. Uzunluğu ile berâber gāyet mûciz bir tek cümle söy­leyeceğim. Dikkat ediniz! Zîrâ itnâbında îcaz var! Şöyle ki: Meşrûtiyyet ve Kānûn-i Esâsî denilen adâlet ve meşveret ve kānunda cem‘-i kuvvet, bu unvan ile    berâber asıl…

2 Yorum

SİTEM SİTEM ÜSTÜNE / Tacettin Şimşek

  SİTEM SİTEM ÜSTÜNE  (Müstensihe / Kâtibe , Mürettibe / Dizgiciye)   Öyle hatalar vardır ki affı zordur. Ancak affetmenin büyüklük olduğu gerçeğiyle tanışmak, söz konusu hataların affını mümkün kılabilir. Bizden kaynaklanan hatalar kadar, bizim irademiz dışında meydana gelen yanlışlar da vardır. Her ikisi de bizi doğrudan ilgilendirir. Bizden kaynaklananlar için özür ve tövbe kapısı açıktır. Dışımızdakiler için’se sitem oklarımız…

Yorum Bırak