İçeriğe geç

RisaleTashih Yazılar

RİSÂLE-İ NÛRLARIN TE’LİF-BASKI TÂRİHLERİ

  ESKİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ   Eser Adı Te’lif Târîhi İlk Baskı Târîhi Dili 1- Nutuk 1908 (İkinci Meşrûtiyet’in i‘lânından sonra) 1908-1909 (9 Ekim 1908 –22 Ocak 1909) Türkce 2- Dîvân-ı Harbi Örfî   1909 (23 Mayıs-17 Eylül) 1325-1327 (1909) İlk Baskı H.1328 (1910) İkinci Baskı “   3- Reçetetü’l-Ulemâ 1910-1911   1911-12 Arabca 4- Reçetetü’l-Avâm 1910-1911  1911-12   “ 5- Muhâkemât 1910-1911…

Yorum Bırak

BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER

  BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER Âyetlerden istihrâc edilen târîhler üzerindeki tedkīkātda büyük ekseriyetinin Rûmî olduğu kanâatine varıldı.. Bununla berâber Mîlâdîye çevirmede Hicrî olma ihtimâlleri de dikkate alındı… Müdakkik nazarlara arz olunur.  (B. Tunç)   BİRİNCİ ŞUÂ’ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ (…)   Birincisi:  “Sûre-i Nûr’dan Âyetü’n-Nûr’dur ki, (…)”                     …

Yorumlar kapalı

MAKĀLÂT…

Bedîüzzamân’ın Makālât ve Beyânâtı (6 Ağustos 1908-22 Temmuz 1920) Bilâl TUNÇ Sıra   Mevkūte     Makāle   Târih   Sayı: Sayfa   1 Rehber-i Vatan Veşâvirhum Fi’l-Emr Meşhur Kürd Hocası Molla Sa‘îd-i Bedîüzzaman *Bedîüzzamân’ın matbûât âleminde ilk yazısı. 24 Temmuz 1324 6 Ağustos 1908   1: 4   2 İttihâd ve Terakkī   Kürd eşrâf ve mu’teberânından Molla Sa‘îd-i…

Yorum Bırak

TERCÜME-İ HÂLİNDEN HÜLÂSA / Müküslü Hamza

Hz. Üstâd’ın ilk talebelerinden Müküslü Hamza1 tarafından te’lîf edilmiş.. İlk Bedîüzzamân Târihçesi.. 1918 sonlarına doğru.. İşârât-ül İ‘câz’a zeyl olarak neşredilmiş.. 1 ara-kapak sayfası, 1 boşuyla berâber 7 sahîfeden ibâret.. Kısalığından ötürü olsa gerek, müellifi; “Tercüme-i Hâl” olarak adlandırmış. Bedîüzzamân araştırmacıları/yazarları için mürâcaat edilmesi gereken “ilk kaynak”.. İstifâdeye medâr olur ümîdiyle, aslî tertibe sâdık kalınarak yeniyazıya aktarıldı Takdirlerinize.. Bilâl TUNÇ  …

Yorum Bırak

YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ !…

  VOLKAN 22 Safer 1327 / 29 Şubat 13241[1 Mart 1325] / 14 Mart 1909  Pâzâr  Numro: 73 Sahîfe: 1, 2   “Yaşasın Şerîat-i Garrâ!.. Ey Meb‘ûsan!. Uzunluğu ile berâber gāyet mûciz bir tek cümle söy­leyeceğim. Dikkat ediniz! Zîrâ itnâbında îcaz var! Şöyle ki: Meşrûtiyyet ve Kānûn-i Esâsî denilen adâlet ve meşveret ve kānunda cem‘-i kuvvet, bu unvan ile    berâber asıl…

2 Yorum

SİTEM SİTEM ÜSTÜNE / Tacettin Şimşek

  SİTEM SİTEM ÜSTÜNE  (Müstensihe / Kâtibe , Mürettibe / Dizgiciye)   Öyle hatalar vardır ki affı zordur. Ancak affetmenin büyüklük olduğu gerçeğiyle tanışmak, söz konusu hataların affını mümkün kılabilir. Bizden kaynaklanan hatalar kadar, bizim irademiz dışında meydana gelen yanlışlar da vardır. Her ikisi de bizi doğrudan ilgilendirir. Bizden kaynaklananlar için özür ve tövbe kapısı açıktır. Dışımızdakiler için’se sitem oklarımız…

Yorum Bırak

TASHÎHİN ÖNEMİ / Kâzım Güleçyüz

  Yayıncılıkta tashihin öneminden ve Üstadın gerek Kur’ân harfleriyle yazılıp elle çoğaltılan, gerekse yeni harflerle matbaalarda basılan risalelerin tashihine çok dikkat ettiğinden, hattâ son günlerine kadar tashihle meşguliyete devam edip, başka herşeye tercihan bu işe ehemmiyet verdiğinden söz etmiştik. Eserlerde buna dair çok geniş ve detaylı bilgiler, güzel örnekler var. Meselâ onlardan biri, Üstadın elle çoğaltılan eserleri tashih ederken, tashihli…

Yorum Bırak

ŞERH-ÎZAH VE TANZİM / M. Ali Kaya

  Bediüzzaman hazretleri “Ulum-u İmaniye cihetiyle bundan sonra ehl-i ilmin yapacağı iş, “Sözlerin şerhleri, izahları ve tanzimleridir” (Mektubat, 2004, s. 725) buyurmaktadır. Çünkü Bediüzzaman iman ile ilgili bütün meseleleri halletmiş ve Kur’an-ı Kerimdeki inanç ile ilgili hususları tam olarak izah etmiştir. Bundan fazlası olmaz. Olursa imandan uzaklaşma olur. Bu da insanı dalalete götürür. Bu sebeple Risale-i Nurlardaki imana dair hakikatler…

Yorum Bırak

ABIBSNİŞ-2

  Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyyeti-2 Prof. Dr. Ahmed Akgündüz OSAV, İstanbul – 2014   Tesbit, Tashih ve Mülâhazalar   Geçmişte Bedîüzzaman araştırmacıları/yazarları kendi eksikliklerini devlet arşivlerine ulaşamama ma‘zeretine yüklemeye çalışırlardı.. Hâlbuki eldeki vesîkalar bile hakkıyle değerlendirilemiyor, bâzan peşin kabûller öne geçiyordu.. Her Târihçede başka bir Bedîüzzamân görüyorduk.. Günümüzde de harman pek bol ama, harmana göre…

5 Yorum

ABIBSNİŞ-1

  Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyyeti-1 Prof. Dr. Ahmed Akgündüz OSAV, İstanbul – 2013   –Syf.6  “Abdurrahmân’ın te’lif eylediği Târihçe-i Hayat, kendi eserlerinden birinin arkasında lâhika olarak …” *Abdurrahmân’ın te’lif eylediği “Târihçe-i Hayât”, müstakil bir eserdir. Kendi eserlerinden birinin arkasında neşredilen, “Târihçe-i Hayât’ın Zeyli”dir (Lemaât’ın sonuna ilhak edilmiş)… Bir de Müküslü Hamza’nın hazırladığı “Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır” var…

2 Yorum