RİSÂLE-İ NÛR

RİSÂLE-İ NÛR [*]

Mazhar-ı esmâ ve sıfât-ı Bedîüzzamân’dır bu.

Mev’ûd-i risâletden bizlere fazl u ihsândır bu.

Kenz-i mahfîde muhît-i mekteb-i irfândır bu.

Havâ-i zulmetde işrâq(اشراق) eden şems-i tâbândır bu.

*

Mişkât-ı misbâhdan menşûr-i hakīkat-i Kur’ân’dır bu.

Mevsim-i i’sârda yektâ bir gülistândır bu.

İrşâd-ı feth u keşfde ser-necm-i hidâyetdir bu.

Sefîne-i necâtda ser-menzile vusûle kaptândır bu.

*

Leyle-i zulmet-i cehlde nûr-i çerâğ-ı Yezdân’dır bu.

Gam-gîn gönüllerde behcet-i ferâh-fezâ-yı şâdmândır bu

Şems-i Kur’ân’dan akseden nûr-i irfândır bu.

Sultânü’l-eser ve zübdetü’l-meânî-i tefsîr-i Furkān’dır bu.

 *

Şeref-i Ehl-i Beyt ve teşcî’-i Gavs-ı A’zamdır bu.

İttibâ’-i Ehl-i Sünnet ve iqlîm-i ma’rifetde sultândır bu.

Ma’den-i ma’rifet ve ibrâz-ı şefkatde ümmü’l-enâmdır bu.

Cism-i velâyetde evliyâya rûh-fezâ-yı cândır bu.

*

Kevkeb-i muhakkıkīnde mü’minlere atâ-yı Sübhân’dır bu.

Vahdet-i vücûd râhının semâsında kehkeşândır bu.

İlm-i ma’rifet bahrinde dürr-i yektâ-yı mercândır bu.

İlm-i hakīkatde şu’le-dâr mâhtâb-ı âhir zamândır bu.

*

Müstağrak-ı envâr-ı safâda gelen bahârdandır bu.

Teslîm-i rızâ ve nezâhet-i istiğnâda ayn-i iz’ândır bu.

Risâle-i Nûr talebelerine hakīkat-i kıble-i îmândır bu!..

 

Halil İbrahim (r.h.)

[*]: İbrahim Kaya ve Nahid Topaloğlu Hocalarımın görüş ve tashihleri muvâcehesinde yeniden düzenlendi..

B. Tunç

Bir yanıt yazın