İçeriğe geç

Kategori: TESBİTLER

BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar

  BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar 4. BASKI-2021 ************** BİRKAÇ SÖZ Muhterem Selâhaddin Yaşar’ın fevkal’âde azim ve gayretini cân u gönülden takdir ve tebrik ediyorum.. İlk kitabı, “Çınlayan Kubbeler”i çok severek okumuştum (1977).. Sonrakilerde ayni tadı bulamadım.. Bilhassa Bedîüzzamân’ın hayâtına dâir olanlarda.. Bol sehiv, bol eksikler, bol edebiyât, bol rivâyet, bol hayâl ürünleri arasında boğulmuş hakīkatler.. Şimdi…

Yorum Bırak

Ahmed Gālib’in Sözler Hakkında Bir Fıkrasıdır

Ahmed Gālib’in Sözler Hakkında Bir Fıkrasıdır 1*   (I) Hizmet Vakfı, Yeni Asya, Envâr, … Nüshaları* * 35 beyit. 1 Âdem-i ilm-i hakīkatdir Sözün, Tercümân-ı kenz-i vahdetdir Sözün. 2 Hazret-i Hakk’dan atâ-yi mahzdır, Neş’e-i Şît-i hüviyetdir Sözün. 3 Ders-i hikmetden bütün ulvî beyân, Misl-i İdrîs, pîr-i hikmetdir Sözün. 2* 4 Mevc-i tûfân-ı dalâletden siper, Keştî-i Nûh-i selâmetdir Sözün. 5 Sarsar-ı…

Yorum Bırak

“HUTBE-İ ŞÂMİYYE” BİLGİLERİ

  Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nursî Hazretlerinin 1911’de Şam’da Câmiu’l-Emevî’de îrâd buyurdukları meşhur Şam Hutbesi ehemmiyetine binâen müteaddid def’alar basılmış.. Bugün de ufkumuzu aydınlatıyor.. Öyle anlaşılıyor ki, ona ihtiyâc hep devâm edecek. Eserin tab‘ı, tanzîmi, münderecâtı … ile ilgili araştırmalar da dahâ uzunca bir müddet süreceğe benziyor.. Muhtelif kaynaklarda mevzûumuzla ilgili verilen bilgiler, bâzan birbirini te’yid, bâzan nakzetmekte hattâ önemli sehivler…

Yorum Bırak

BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu

  BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu [1] “Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!” başlıklı makale:[2] Öncelikle, söz konusu makale ilk bakışta; hiçbir araştırma yapılmadan, kulaktan dolma bilgilerle ve yüzeysel bir bakış açısıyla çalakalem yazılmış; okuyucuya yanlış bilgi veren,  üslup ve seviyesi son derece düşük ve dedikodu mahiyetinde olduğu intibaını vermektedir.. Elbette Peygamberler dışında herkes tenkit edilebilir. Tenkit yapmak ve okuyucuyu…

Yorum Bırak

RİSÂLE-İ NÛRLARIN TE’LİF-BASKI TÂRİHLERİ

  ESKİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ   Eser Adı Te’lif Târîhi İlk Baskı Târîhi Dili 1- Nutuk 1908 (İkinci Meşrûtiyet’in i‘lânından sonra) 1908-1909 (9 Ekim 1908 –22 Ocak 1909) Türkce 2- Dîvân-ı Harbi Örfî   1909 (23 Mayıs-17 Eylül) 1325-1327 (1909) İlk Baskı H.1328 (1910) İkinci Baskı “   3- Reçetetü’l-Ulemâ 1910-1911   1911-12 Arabca 4- Reçetetü’l-Avâm 1910-1911  1911-12   “ 5- Muhâkemât 1910-1911…

Yorum Bırak

BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER

  BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER Âyetlerden istihrâc edilen târîhler üzerindeki tedkīkātda büyük ekseriyetinin Rûmî olduğu kanâatine varıldı.. Bununla berâber Mîlâdîye çevirmede Hicrî olma ihtimâlleri de dikkate alındı… Müdakkik nazarlara arz olunur.  (B. Tunç)   BİRİNCİ ŞUÂ’ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ (…)   Birincisi:  “Sûre-i Nûr’dan Âyetü’n-Nûr’dur ki, (…)”                     …

Yorumlar kapalı

YAŞASIN ŞERÎAT-İ GARRÂ !…

  VOLKAN 22 Safer 1327 / 29 Şubat 13241[1 Mart 1325] / 14 Mart 1909  Pâzâr  Numro: 73 Sahîfe: 1, 2   “Yaşasın Şerîat-i Garrâ!.. Ey Meb‘ûsan!. Uzunluğu ile berâber gāyet mûciz bir tek cümle söy­leyeceğim. Dikkat ediniz! Zîrâ itnâbında îcaz var! Şöyle ki: Meşrûtiyyet ve Kānûn-i Esâsî denilen adâlet ve meşveret ve kānunda cem‘-i kuvvet, bu unvan ile    berâber asıl…

2 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN SA’ÎD NURSÎ, Târihçe-i Hayâtı, 1958

  BEDÎÜZZAMÂN SA’ÎD NURSÎ, Târihçe-i Hayâtı Eserleri, Meslek ve Meşrebi Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara, 1958 “TARİHÇE-İ HAYAT: Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hz.leri hakkında ilk tarihçe-i hayatı, biraderzâdeleri Merhum Abdurrahman efendi tarafından devr-i Meşrutiyette İstanbul’da neşredilmiş. 1950 senesinde İstanbul Üniversitesi talebeleri tarafından “Dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye’den bir güneş doğuyor.” başlığı altında bir Tarihçe-i Hayat teksirle neşredildi. Ve arkasından Sebilürreşad…

Yorum Bırak