İçeriğe geç

Kategori: TESBİTLER

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 3. Bölüm

DİPNOTLAR: 1 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-i-1878-1908/ 2 https://www.risaleajans.com/nur-alemi/bediuzzaman-ve-seyid-kutubun-gladstonea-cevaplari 3 Taha Niyazi Karaca, Büyük Oyun, s. 302, TİMAŞ Yayınları, 2011 4 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-ii-1908-1916/ 5 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-rus-esareti/ 6 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-v-1922-1923/ 7 a.g.b. 8 https://www.risaleajans.com/nur-alemi/mustafa-kemal-said-nursiyi-surgune-gonderdi 9 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-i-1878-1908/ 10 a.g.b. 11 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-eski-donem-eserleri/ 12 http://risaletashih.org/makalat/ 13a.g.b. 14 https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/issue/5035/68578 (S.88, D. Not: 16) 15 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-rus-esareti/ 16 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-iv-1918-1922/ 17 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-eski-donem-eserleri/ 18 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-v-1922-1923/ 19 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-ii-1908-1916/ 20 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-vi-1926-1960/    

Yorum Bırak

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 2. Bölüm

22           “açılacak üniversiteye 30 lira maaşla rektör tayin edildiğini ..” / O yıllarda Batı menşe’li “üniversite” ve “rektör” tâbirleri henüz kullanılmamaktadır. Dârülfünûn veyâ Medrese olabilir… Müderris veyâ Hoca olabilir.. [Şefik Paşa’nın ifâdesiyle henüz “Meclis-i Vükelâ’da derdeste-i tezekkür” olan mutasavver bir dârülfünûna “rektör” tâyin edildiği nasıl düşünülmüş? / O. D.] Muhâvere şöyle başlar: “Zabtıyye Nâzırı: ‘ – Pâdişah sana selâm etmiş,…

Yorum Bırak

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 1. Bölüm

  Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 *** Mehmet Selim Bey Kardeşimi gayretleri için tebrik ediyor, gözüme ilişen yerleri kendisinin ve ziyâretçilerimizin mütâlaalarına sunuyorum… B. Tunç   Sayfa 7             “1959”  / “1958” (bkz: s. 10) 7             “Kitabın [Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır, Müküslü Hamza, 1334 / O. D.] muhtevası … Tarihçe-i Hayat’a…

Yorum Bırak

RİSÂLE-İ NÛR

RİSÂLE-İ NÛR [*] Mazhar-ı esmâ ve sıfât-ı Bedîüzzamân’dır bu. Mev’ûd-i risâletden bizlere fazl u ihsândır bu. Kenz-i mahfîde muhît-i mekteb-i irfândır bu. Havâ-i zulmetde işrâq(اشراق) eden şems-i tâbândır bu. * Mişkât-ı misbâhdan menşûr-i hakīkat-i Kur’ân’dır bu. Mevsim-i i’sârda yektâ bir gülistândır bu. İrşâd-ı feth u keşfde ser-necm-i hidâyetdir bu. Sefîne-i necâtda ser-menzile vusûle kaptândır bu. * Leyle-i zulmet-i cehlde nûr-i çerâğ-ı Yezdân’dır bu. Gam-gîn gönüllerde behcet-i ferâh-fezâ-yı şâdmândır bu Şems-i Kur’ân’dan akseden nûr-i irfândır…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar

  BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar 4. BASKI-2021 ************** BİRKAÇ SÖZ Muhterem Selâhaddin Yaşar’ın fevkal’âde azim ve gayretini cân u gönülden takdir ve tebrik ediyorum.. İlk kitabı, “Çınlayan Kubbeler”i çok severek okumuştum (1977).. Sonrakilerde ayni tadı bulamadım.. Bilhassa Bedîüzzamân’ın hayâtına dâir olanlarda.. Bol sehiv, bol eksikler, bol edebiyât, bol rivâyet, bol hayâl ürünleri arasında boğulmuş hakīkatler.. Şimdi…

3 Yorum

Ahmed Gālib’in Sözler Hakkında Bir Fıkrasıdır

Ahmed Gālib’in Sözler Hakkında Bir Fıkrasıdır 1*   (I) Hizmet Vakfı, Yeni Asya, Envâr, … Nüshaları* * 35 beyit. 1 Âdem-i ilm-i hakīkatdir Sözün, Tercümân-ı kenz-i vahdetdir Sözün. 2 Hazret-i Hakk’dan atâ-yi mahzdır, Neş’e-i Şît-i hüviyetdir Sözün. 3 Ders-i hikmetden bütün ulvî beyân, Misl-i İdrîs, pîr-i hikmetdir Sözün. 2* 4 Mevc-i tûfân-ı dalâletden siper, Keştî-i Nûh-i selâmetdir Sözün. 5 Sarsar-ı…

Yorum Bırak

“HUTBE-İ ŞÂMİYYE” BİLGİLERİ

  Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nursî Hazretlerinin 1911’de Şam’da Câmiu’l-Emevî’de îrâd buyurdukları meşhur Şam Hutbesi ehemmiyetine binâen müteaddid def’alar basılmış.. Bugün de ufkumuzu aydınlatıyor.. Öyle anlaşılıyor ki, ona ihtiyâc hep devâm edecek. Eserin tab‘ı, tanzîmi, münderecâtı … ile ilgili araştırmalar da dahâ uzunca bir müddet süreceğe benziyor.. Muhtelif kaynaklarda mevzûumuzla ilgili verilen bilgiler, bâzan birbirini te’yid, bâzan nakzetmekte hattâ önemli sehivler…

Yorum Bırak

BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu

  BİR DENSİZLİĞE CEVAP / Rafet Kalyoncu [1] “Nursi Müslümanlığı değil ajanlığı öğretti!” başlıklı makale:[2] Öncelikle, söz konusu makale ilk bakışta; hiçbir araştırma yapılmadan, kulaktan dolma bilgilerle ve yüzeysel bir bakış açısıyla çalakalem yazılmış; okuyucuya yanlış bilgi veren,  üslup ve seviyesi son derece düşük ve dedikodu mahiyetinde olduğu intibaını vermektedir.. Elbette Peygamberler dışında herkes tenkit edilebilir. Tenkit yapmak ve okuyucuyu…

Yorum Bırak

RİSÂLE-İ NÛRLARIN TE’LİF-BASKI TÂRİHLERİ

  ESKİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ   Eser Adı Te’lif Târîhi İlk Baskı Târîhi Dili 1- Nutuk 1908 (İkinci Meşrûtiyet’in i‘lânından sonra) 1908-1909 (9 Ekim 1908 –22 Ocak 1909) Türkce 2- Dîvân-ı Harbi Örfî   1909 (23 Mayıs-17 Eylül) 1325-1327 (1909) İlk Baskı H.1328 (1910) İkinci Baskı “   3- Reçetetü’l-Ulemâ 1910-1911   1911-12 Arabca 4- Reçetetü’l-Avâm 1910-1911  1911-12   “ 5- Muhâkemât 1910-1911…

Yorum Bırak

BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER

  BİRİNCİ ŞUÂ’DAKİ TÂRİHLER Âyetlerden istihrâc edilen târîhler üzerindeki tedkīkātda büyük ekseriyetinin Rûmî olduğu kanâatine varıldı.. Bununla berâber Mîlâdîye çevirmede Hicrî olma ihtimâlleri de dikkate alındı… Müdakkik nazarlara arz olunur.  (B. Tunç)   BİRİNCİ ŞUÂ’ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ وَ بِهٖ نَسْتَعٖينُ (…)   Birincisi:  “Sûre-i Nûr’dan Âyetü’n-Nûr’dur ki, (…)”                     …

Yorumlar kapalı