“1869” ve “BİR ZINDIKA PLANI”

 

“1869” ve “BİR ZINDIKA PLANI”

 

Nâçizâne; lehde/aleyhde Bedîüzzamân Târihçe ve Tercümeihâllerinden hatırı sayılır mikdârda eser okudum, tedkik ettim, faydalandım..  Ama böylesini görmedim..

Peşin kabûl veyâ red ve inkârlar.. Kabak tadı veren tekrarlar.. Rivâyetler, mesnedsiz iddiâlar, ithamlar, tenâkuzlar, çarpıtmalar kaliteli baskı ve şatafatlı reklâmlarla maskelenmeye çalışılmış… Anlaşılan kendi kafa karışıklığını cümle âleme aktarmağa azmetmiş tâ 1971-74’lerde hârika dilbilgisi ve dikkat çekici yazım hatâlarını düzeltme becerisi donanımlı kerâmeti kendinden menkūl yardımcı profesör müellifimiz…

Velhâsıl; dışı hoş, içi boş bir çalışma olmuş, “Zamanımızda Bir Anadolu Evliyası BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ 87 Yıllık Mübârek bir Ömür, O. Birgeoğlu, 2023”  

Bir örnek:

Üstâd’ın doğum târihini 1873 gösterdiği için Nur-The Light’ın January-September 2016 sayısında N. Şahiner’e medhiye ve yanında belge… (S.50)

“Sağdaki noter tasdikli evrakta “Seksendört yaşındayım” ifâdesinin rakamla değil harflerle yazılması da ehemmiyet ifade etmektedir (büyüteçle net bir şekile gözükmekte). Ayrıca, bu evrakın üç yerinde tanzim tarihi 6 Mayıs 1953 olarak yazıldığı ve Hz. Üstad tarafından Mehmed Said Nursi olarak imzalandığı görülüyor. Hem imza var, hem de parmak izi!!..

Bu vesikaya ulaşmakla, asıl nüsha Tarihçe-i Hayat’ın birinci sahifesinin, hemen birinci satırına şüphe sokmak gibi, tahmin edilen, bir zındıka planı da bozulmuş oluyor. Bu hizmetiyle, Necmeddin Şahiner tarihe altın harflerle geçmiştir.

Vesîkanın altı şöyle:

“Üstad Bediüzzaman’ın Samsun Mahkemesi’nin talik olunması için İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği mühürlü, parmak izli ve Mehmed Said imzalı dilekçe:

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Yüksek Makamına:

84 yaşındayım, Hasta, rahatsız ve kımıldamaz bir halde ziirdeki adresteki evde yatmaktayım. 15 Mayıs 1953 tarihinde Samsun’da rüyet olunacak mahkemeye gitmek üzere Emirdağı’ndan buraya geldim. Rahatsızlığım iyice arttı. Mezkûr mahkemeye gidemeyecek vaziyetteyim. Vücudumun yerine gelmesi için mahkemenin talik olunması hakkında bir rapor itasını derin saygılarımla arz ederim.

Adresim

Mehmed Said Nursi

Fatih, Çarşamba, Fethiye Caddesi, No 47, İstanbul.”

Nur-The Light’ın January-September 2016 târihli nüshasında, Üstâd’ın doğum târîhini ilk baskılarda 1873 gösterdiği için târîhe altın harflerle geçirilen N. Şahiner’in BTBSN eserinin adıgeçen dergi nüshasından 10 sene evvel neşredilen 52. baskısı önümde.. s. 40’da Üstâd’ın doğum târîhi de 1873 değil, 1876-1877 (Rûmî 1293) verilmiş üstelik!?..

Birgeoğlu’nun iddia ettiği gibi Üstâd 1873 doğumlu ise 1953 yılında 80 yaşında olması gerekmez miydi?.. Vesîkada 84 yaşında olduğu belirtilmiş!.. 1953’de 84 yaşında olduğunu belirten evrak 1873’e nasıl delil olarak gösterilebilmiş?!.. O evrâka göre Üstâd’ın doğum târîhi 1869!..

Biz böyle parmak hesâbı yapaduralım meğer kazın ayağı öyle değilmiş!.. Yaş hesaplamarında hep Mîlâdîyi tercih eden müellif, profesyonelliğini devreye sokup hemen bir çözüm üretiyor.. Bu def’a hesâbı Hicrî yaş üzerinden yapıveriyor ve rakipler yine ters köşe(!):

“Ne oldu? Orada Üstad Hazretleri hicrî yaşını söyledi 84 olarak. Evet Rumi 1293 diyenler burada Üstâd’ımızı 9 yaş küçültmüş oluyorlar …” (S.103)

1958 Basımı T. Hayât’la ilgili tashih çalışmalarını

https://risaletashih.org/2020/11/04/bediuzzaman-said-nursi-tarihce-i-hayati-1958/

husûsan Doğum târîhi ile ilgili çalışmaları

https://risaletashih.org/2024/05/26/bazi-kaynaklarda-bediuzzamanin-dogum-tarihleri/

kâffeten “zındıka planı” addeden  O. Birgeoğlu’nu da târih elbet birgün  altın harflerle yazacaktır(!)…

 

B. Tunç

 

 

 

Bir yanıt yazın