İçeriğe geç

Kategori: ESKİ ESERLER

BEDÎÜZZAMÂN’IN ESKİ DÖNEM ESERLERİ

  BEDÎÜZZAMÂN’IN ESKİ DÖNEM ESERLERİ 1- NUTUK (Türkce): Bedîüzzamân-ı Kürdî Dersaâdet, İkbâl-i Millet Matbaası, 1324 (dışkapak), 1326 (içkapak). İlk eseri. Münderecâtında, “Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır..” gibi 9 Ekim 1908 târihli bir yazı bulunmasından ötürü kitabın bu târihden sonra neşredilmiş olması gerekir..  9 Ekim 1908–22 Ocak 1909 arası.   “Yaşasın yaraları tedâvî etmek fikrinde olan Halîfe-i Peygamber!..” ilk yazının sonlarında (s.16). Tamâmı 29 sayfa. Ayrıca sonunda 3…

2 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN, NUTUK ve ABDULLAH CEVDET

  Nurettin Ceylan’ın, “Gerçeğin Aynasında Bediüzzaman” isimli kitabını okumasaydım; sayın M. Şükrü Hanioğlu’nun, Abdullah Cevdet/Sa‘îd-i Kürdî ilişkilendirmesinden belki hiç haberim olmayacaktı..[1] Genç ve değerli araştırmacı Nurettin Ceylan; takdîre değer bir çalışma ortaya koymuş.. Fakîr de, hâşiye kabîlinden bir-kaç mülâhazamı paylaşmak istiyorum..   Mevzûun dahâ iyi anlaşılması için Abdullah Cevdet’in hayât hikâyesininin ilgili kesitini kısaca gözden geçirelim:   “(…) Abdullah Cevdet bu…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMÂN’IN TÂRİHÇE-İ HAYÂTI / Abdurrahmân Nursî

  TAKDÎM Te’lîf sırasına göre, Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı ile ilgili ikinci eser.. Yeğeni Abdurrahmân[*1] tarafından kaleme alınmış.. Tab‘ târîhi 1919.. Hamza-i Müksî’nin 7 sayfalık (boşları saymazsak, 5 sayfa) “Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır”[*2] isimli te’lîfine göre hayli genişce.. 1921’de neşredilen 5 sayfalık zeyli ile berâber 45 sayfa.. Mezkûr eser, Osmanlıca aslından yeniyazıya çevrilerek değerli ziyâretçilerimizin istifâdelerine sunulmuştur. Hemen farkedileceği gibi…

1 Yorum

“HUTBE-İ ŞÂMİYYE” BİLGİLERİ

  Üstâd Bedîüzzamân Saîd Nursî Hazretlerinin 1911’de Şam’da Câmiu’l-Emevî’de îrâd buyurdukları meşhur Şam Hutbesi ehemmiyetine binâen müteaddid def’alar basılmış.. Bugün de ufkumuzu aydınlatıyor.. Öyle anlaşılıyor ki, ona ihtiyâc hep devâm edecek. Eserin tab‘ı, tanzîmi, münderecâtı … ile ilgili araştırmalar da dahâ uzunca bir müddet süreceğe benziyor.. Muhtelif kaynaklarda mevzûumuzla ilgili verilen bilgiler, bâzan birbirini te’yid, bâzan nakzetmekte hattâ önemli sehivler…

Yorum Bırak

RİSÂLE-İ NÛRLARIN TE’LİF-BASKI TÂRİHLERİ

  ESKİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ   Eser Adı Te’lif Târîhi İlk Baskı Târîhi Dili 1- Nutuk 1908 (İkinci Meşrûtiyet’in i‘lânından sonra) 1908-1909 (9 Ekim 1908 –22 Ocak 1909) Türkce 2- Dîvân-ı Harbi Örfî   1909 (23 Mayıs-17 Eylül) 1325-1327 (1909) İlk Baskı H.1328 (1910) İkinci Baskı “   3- Reçetetü’l-Ulemâ 1910-1911   1911-12 Arabca 4- Reçetetü’l-Avâm 1910-1911  1911-12   “ 5- Muhâkemât 1910-1911…

Yorum Bırak

MAKĀLÂT…

Bedîüzzamân’ın Makālât ve Beyânâtı (6 Ağustos 1908-22 Temmuz 1920) Bilâl TUNÇ Sıra   Mevkūte     Makāle   Târih   Sayı: Sayfa   1 Rehber-i Vatan Veşâvirhum Fi’l-Emr Meşhur Kürd Hocası Molla Sa‘îd-i Bedîüzzaman *Bedîüzzamân’ın matbûât âleminde ilk yazısı. 24 Temmuz 1324 6 Ağustos 1908   1: 4   2 İttihâd ve Terakkī   Kürd eşrâf ve mu’teberânından Molla Sa‘îd-i…

Yorum Bırak

TERCÜME-İ HÂLİNDEN HÜLÂSA / Müküslü Hamza

Hz. Üstâd’ın ilk talebelerinden Müküslü Hamza1 tarafından te’lîf edilmiş.. İlk Bedîüzzamân Târihçesi.. 1918 sonlarına doğru.. İşârât-ül İ‘câz’a zeyl olarak neşredilmiş.. 1 ara-kapak sayfası, 1 boşuyla berâber 7 sahîfeden ibâret.. Kısalığından ötürü olsa gerek, müellifi; “Tercüme-i Hâl” olarak adlandırmış. Bedîüzzamân araştırmacıları/yazarları için mürâcaat edilmesi gereken “ilk kaynak”.. İstifâdeye medâr olur ümîdiyle, aslî tertibe sâdık kalınarak yeniyazıya aktarıldı Takdirlerinize.. Bilâl TUNÇ  …

1 Yorum