RİSÂLE-İ NÛRLARIN TE’LİF-BASKI TÂRİHLERİ

 

ESKİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ

 

Eser Adı Te’lif Târîhi İlk Baskı Târîhi Dili
1- Nutuk 1908

(İkinci Meşrûtiyet’in i‘lânından sonra)

1908-1909

(9 Ekim 1908 –22 Ocak 1909)

Türkce
2- Dîvân-ı Harbi Örfî   1909 (23 Mayıs-17 Eylül) 1325-1327 (1909) İlk Baskı

H.1328 (1910) İkinci Baskı

 

3- Reçetetü’l-Ulemâ 1910-1911   1911-12 Arabca
4- Reçetetü’l-Avâm 1910-1911  1911-12  
5- Muhâkemât 1910-1911 R.1327 (1911-1912) Türkce
6- Münâzarât 1910-1911 H.1329 (1911)
7- El-Hutbetü’ş-Şâmiyye (Devâü’l-Ye’s)    1911 1911 (?) İlk Baskı (?)

H.1330 (1911-1912) kinci Baskı

Arabca
8- Teşhîsü’l-İllet [1] 1911 Rumeli Seyâhatinden sonra H.1330 (1911-1912)
9- Devâü’l-Ye’s Zeylinin Zeyli [2] 1910-1911

Tiflis’den sonra

H.1330 (1911-1912) Türkce
10- Ta‘lîkāt [3] 1906 (1913) 1994 Arabca
11- Rumûzât [4] 1907’den önce (?) Basılmamış
12- İşârâtü’l-İ‘câz fî Mezâni’l-Îcâz 1914-1916 R.1334

(1918 sonları)

13- Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî’nin Terceme-i Hâli [5] 1918 sonları R.1334

(1918 sonları)

Türkce
14- Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı 1919 R.1335

(1919)

15- Nokta 1918-1921 1337

(1918-1921)

16- Hutuvât-ı Sitte 1920 1920 Türkce

Arabca

17- Sünûhât 1920 1336/1338

(1920)

Türkce-Arabca
18- Hakīkat Çekirdekleri (Birinci cüz’) 1336

(1920)

Türkce
19- Hakīkat Çekirdekleri (İkinci cüz’) 1337-1339

(1921)

20- Tulûât 15 Eylül 1920’den sonra  [6] 1339

(1920-1921)

21- Kızıl Îcâz 1339

(1920-1921)

Arabca
22- Rumûz 1339

(1920-1921)

Türkce
23- İşârât 1339

(1920-1921)

24- Şuâât 1339

(1920-1921)

25- Lemeât 9 Mayıs- 8 Hazîran 1921 9 Haz.-3 Ey.1921
26- Târihçe-i Hayât’ın Zeyli 9 Haz.-3 Ey.1921
27- Katre 1338-1340

(1 Oc.–23 Ağ. 1922)

Arabca
28- Zeylü’l-Katre 1338/1340

(1 Oc.–23 Ağ. 1922)

29- Habbe 1338 (1922)
30- Zeylü’l-Habbe 1338 (1922)
31- Zerre 1338/1340

(1 Oc.–23 Ağ. 1922)

32- Şemme 1338/1340

(1 Oc.–23 Ağ. 1922)

33- Zeylü’z-Zeyl 1338/1341 [Ankara’ya gelişi (7 Kasım 1922)–31 Ar. 1922] 1338/1341

(7 Kasım–31 Ar. 1922)

34- Habâb 1339/1341 {1 Oc. 1923–Ank.’dan ayrılışı (17/21[30]) Nîsan [1 Mayıs] 1923)}
35- Zeylü’l-Habâb 1341 [H]

(Mayıs 1923-13 Ağ.1923)

36- Zehre 1341 [H]

(Mayıs 1923’de Ankara’dan İstanbul’a dönüşü-13 Ağ.1923)

37- Zehrenin Zeyli 1923 [7]
38- Şu‘le 1342[H] (14 Ağ. 1923–31 Tem. 1924)

 

YENİ SA‘ÎD DÖNEMİ ESERLERİ

Yeni Sa‘îd Dönemi eseleri ile ilgili kısa bir hatırlatma ile iktifâ edeceğiz:

Üstâd’ın Van’dan sürgün edilmesi 1 Mart 1926, Burdur’a getirilmesi Bahar sonları-Yaz başlarıdır.  “Nur’un İlk Kapısı”nı “Burdur”da tamamlar. [8]  1927 başlarında Isparta’ya getirilir. Barla’ya sürgünü 1 Mart 1927 olduğuna göre bu târihten evvel “Barla”da eser te’lîfi mümkün olamayacağı açıktır..[9]   

                         Bilâl TUNÇ

DİPNOTLAR

1  El-Hutbetü’ş-Şâmiyye (Devâü’l-Ye’s)’e zeyl olarak.

2  Teşhîsü’l-İllet’e zeyl olarak müstakil basılmış.

3

*Abdülkadir Badıllı; age, s.437.

*Necmeddin Şahiner; Molla Habib, Son Şâhitler.

*Ahmed Akgündüz, Prof. Dr.; Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzamân Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyeti – Birinci Kitap, 2013, s.352-53.. 47.   Ayrıca bkz: s.357-360..

*“Ta‘lîkāt” üzerinde bir çalışma için bkz: Ediz Sözüer; Ta‘lîkât: Bir Mantık Şâheseri

*Ediz Sözüer; http://www.academia.edu/37638771/TA_L%C3%8EK%C3%82T_B%C4%B0R_MANTIK_%C5%9EAHESER%C4%B0_Arap%C3%A7a_Orijinali_ve_T%C3%BCrk%C3%A7e_Tam_Metin_Terc%C3%BCmesi_

4

*Müküslü Hamza; Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır, 1334, s.7.

* Ahmed Akgündüz, Prof. Dr.; age, s.353.

5  İşârâtü’l-İ‘câz’a zeyl olarak.

6  “Anadolu aleyhinde çıkmış fetvâya ne dersin?” bölümündeki hâşiye’den anlaşıldığına göre..

7  Abdülkadir Badıllı; age, s.437.

8  Abdülkadir Badıllı; age, s.724

http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-vi-1926-1960/

 

 

Bir yanıt yazın