MAKĀLÂT…

Bedîüzzamân’ın Makālât ve Beyânâtı (6 Ağustos 1908-22 Temmuz 1920)

Bilâl TUNÇ

Sıra  

Mevkūte

 

 

Makāle

 

Târih  

Sayı: Sayfa

 

1 Rehber-i Vatan Veşâvirhum Fi’l-Emr

Meşhur Kürd Hocası Molla Sa‘îd-i Bedîüzzaman

*Bedîüzzamân’ın matbûât âleminde ilk yazısı.

24 Temmuz 1324

6 Ağustos 1908

 

1: 4

 

2 İttihâd ve Terakkī

 

Kürd eşrâf ve mu’teberânından Molla Sa‘îd-i Meşhûr tarafından Ulemâ ve Meşâyih ve Rüesâ ve Efrâd-ı Ekrâd’a hitâben yazılan mektûbudur. 

*Dahâ sonra kısmî değişikliklerle Nutuk’da yayınlanmıştır.

*“Yaşasın Halîfe-i Peygamber!..” bu yazının sonlarında..

24 Ağustos 1324

6 Eylül 1908

 

14: 3

 

3 Misbâh

 

Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır  

Molla Sa‘îd-i Meşhûr-i Kürdî Bedîüzzamân

*II. Meşrûtiyet’in îlânının üçüncü günü İstanbul’da bil’âhare Selânik’de îrâd ettiği nutku.

*Sonradan kısmî değişikliklerle bâzı eserlerine, “Dağ Meyvesi Acı da olsa Devâdır, Ammâ Hazmı Sakīl / Hürriyyet’e Hitâb” adı ile alınmıştır.

*Ayni yazı, Şark ve Kürdistan’ın 4. ve 5. sayılarında yayınlanmıştır.

*11, 12 Mart 1325 târih ve 83, 84 sayılı Volkan’da çıkan yazı ayni başlığı taşıyorsa da muhtevâ farklı.

19, 26 Eylül 1324

2, 9 Ekim 1908

 

(2 sayı)

 

 

 

 

2: 11,12,13,14

3: 24

 

4 Şark ve Kürdistan

 

Kürdler Yine Muhtâcdır

Molla Sa‘îd-i Meşhûr

6 T.sânî 1324

19 Kasım 1908

1: 2

 

5 Şûrâ-yı Ümmet 

 

Hamîdiyye Alaylarına Dâir Beyân-ı Hakīkat

Bedîüzzamân-ı Kürdî

7 T.sânî 1324

20 Kasım 1908

46-140: 7

 

6 Şark ve Kürdistan Kürd âlemi

Bedîüzzamân Molla Sa‘îd-i Kürdî

*2, 9 Ekim 1908 târihli Misbâh’daki yazı ile ayni muhtevâda.. (A. Akgündüz, ABIBSNİŞ-I, s. 425, 464)

22 T.sânî  1324

5 Aralık 1908

 

(2 sayı)

 

(4 ve) 5/3

 

7 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi

 

Bedîüzzamân Molla Sa‘îd‑i Kürdî’nin Nesâyihı

Molla Sa‘îd

*Bilinen tek Kürdce yazısı.

22 T.sânî 1324

5 Aralık
1908

 

1: kapak, 7

 

8 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi Yâ Ma’şere’l-Ekrâd!

Bedîüzzamân Mola Sa‘îd-i Kürdî

*Kürdce yazısının Türkcesi..

29 T.sânî 1324

12 Aralık 1908

 

2: 13

 

9 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi Kürdler Neye[*] Muhtâc?

Sa‘îd-i Kürdî

[*]: Yazı aslına ulaşamadım.. Sayı ve sayfa numarası, gazeteyi incelediğini söyleyen Nurettin Ceylan’ın şifâhî beyânına göredir.. Cedvelin 4. sırasındaki yazıda “yine” kelimesinin ba’zı yerlerde “neye” şeklinde okunduğunu gördüğüm için buradaki ”neye”nin de doğru okunduğundan emin olamadım!.. (B. Tunç)

29 T.sânî 1324

12 Aralık 1908

 

2: 13

 

10 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî’nin Meb’ûsâna Hitâbı   

Molla Sa‘îd-i Kürdî

 

6, 13 K.evvel 1324

19, 26 Aralık 1908

 

(2 sayı)

3: 1, 21 ..

4: 29-31

11 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi Molla Sa‘îd-i Kürdî’nin Timarhâne Hâtırâtı

Bedîüzzamân-ı Kürdî

 

20 K.evvel 1324

2 Ocak 1909

 

5: 36-38

 

12 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi

 

Devr-i İstibdâd’da Timarhâneden sonra Tevkifhânede Zabtiyye Nâzırı Şefik Paşa ile Muhâveremdir

Bedîüzzamân Molla Sa‘îd-i Kürdî

20 K.evvel 1324

2 Ocak 1909

5: 38-39

 

13 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi Nutk-ı Sâbık’ın Netîcesi

Molla Sa‘îd-i Kürdî

 

27 K.evvel 1324

9 Ocak 1909

 

6: 43, 44

 

14 Kürd Teâvün ve Terakkī Gaztesi İfâde-i Merâm (ma‘bâdı var)

Sa‘îd-i Kürdî

*Yazının devâmına ulaşılamadı..

27 K.evvel 1324

9 Ocak 1909

6: 44

 

15 Volkan 

 

Hakīkat

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

26 Şubat 1324

11 Mart 1909

70: 3, 4

 

16 Volkan 

 

Yaşasın Şerîat-i Garrâ

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

*Bu yazı, sonradan bâzı eserlerine, “Yaşasın Kur’ân-ı Kerîm’in Kānûn-i Esâsîleri” adıyle eklenmiştir.

1 Mart 1325

14 Mart 1909

 

73: 1, 2

 

17 Volkan 

 

Yaşasın Şerîat-i Ahmedî!

*İhtâr-ı Mahsus

*Hâtime

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

5 Mart 1325

18 Mart 1909

77: 2

 

18 Volkan 

 

Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır

Bedîüzzamân-ı Kürdî’nin Fihriste-i Makāsıdı

ve

Efkârının Programıdır  Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî (1. Sayıda)

Bedîüzzamân-ı Kürdî Sa‘îd (2. Sayıda)

 *Yazı başlığı, 19,26 Eylül 1324, 2,9 Ekim 1908 târihli Misbah nüshalarında çıkan “Dağ Meyvesi Acı da Olsa Devâdır” başlığı ile ayni adı taşıyorsa da metin farklı..

11, 12 Mart 1325

24, 25 Mart 1909

 

(2 sayı)

83: 3, 4

84: 2-4

 

19 Volkan 

 

Sadâ-yi Hakīkat

Bedîüzzamân-ı Kürdî

14 Mart 1325

27 Mart 1909

86: 3, 4

 

20 Volkan 

 

Neşrettiğim fihriste-i makāsıddan terk ettiğim bir fıkradır

Bedîüzzamân-ı Kürdî

14 Mart 1325

27 Mart 1909

86: 3

 

21 Volkan 

 

Reddü’l-Evhâm 

İttihâd-ı Muhammedî’nin en küçük efrâdından  

Bedîüzzamân-ı Kürdî Sa‘îd 

18, 19 Mart 1325

31 Mart, 1 Nîsan 1909

(2 sayı)

90: 4, 5

91: 2, 3

22 Volkan 

 

Ziyâ-yı Hakīkat

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

25 Mart 1325

7 Nîsan 1909

97: 2-4

 

23 Volkan 

 

Lemaân-ı Hakīkat ve İzâle-i Şübehât 

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

*Târih ve Sayılar; Selim sönmez’in Köprü Dergisinin 2002 Bahar (78.) sayısındaki makalesinden alınmıştır.

29, 30, 31 Mart, 2 Nisan 1325

11, 12, 13, 15 Nîsan 1909

(4 sayı)

101:

102: 3, 4

103: 4

105:

 

*Birâderim Derviş Vahdetî Beye

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

2 Nîsan 1325

15 Nîsan 1909

105:

 

24 İkdâm

 

Ey, Şanlı Asâkir-i Muvahhidîn!

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

*Bedîüzzamân’ın 31 Mart Hâdisesi sırasında isyân eden askerleri itâate teşvik için ayni minvâlde yazdığı yazılar birbirlerine benziyorlarsa da tıpatıp ayni değiller..

3 Nîsan 1325

16 Nîsan 1909

 

5349: 1

 

25 Serbestî Asker Kardeşlerime

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

*Yazı başlığı, 152. sayıdaki ile ayni, metin farklı!.

4 Nîsan 1325

17 Nîsan 1909

151: 3

 

26 Mîzân

 

Askere Hitâb

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

4 Nîsan 1325

17 Nîsan 1909

128: 530

 

27 Volkan

 

Kahraman Askerlerimize

Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî

4 Nîsan 1325

17 Nîsan 1909

107: 3, 4

 

28 Serbestî Asker Kardeşlerime

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

*Yazı başlığı, 151. sayıdaki ile ayni, metin farklı!.

5 Nîsan 1325

18 Nîsan 1909

152: 3

 

29 Mîzân

 

Ey, Asâkir-i Muvahhidîn!

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

5 Nîsan 1325

18 Nîsan 1909

129: 535

 

30 Mîzân

 

Cem’iyyetlere İhtâr-ı Mühim

Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî

5 Nîsan 1325

18 Nîsan 1909

129: 535
31 Volkan Asâkire Hitâb

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

110: 3, 4

 

32 Volkan Cem’iyyetlere İhtâr-ı Mühim

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

110: 3, 4

 

33 Volkan Sadâ-yi Vicdân

Bedîüzzaman Sa‘îd-i Kürdî

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

110: 3, 4

 

34 Serbestî

 

Umum Zâbitânımıza

Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî

7 Nîsan 1325

20 Nîsan 1909

154: 3

 

35 İkdâm

 

Kürdler ve Osmanlılık

Şerif Paşa’nın Ermeniler ile i’tilâfı

Kürdler’in hiddet ve galeyânı

[beyânât]

Da‘vâ Vekili Ahmed Ârif, Muhammed Sıddık , Ulemâ-yi Ekrâd’dan Sa‘îd-i Kürdî

22 Şubat 1336

22 Şubat 1920

 

8273: 1

 

36 Vakit Kürd Efkâr-ı Umûmiyyesi ve Şerif Paşa

[beyânât]

Ulemâ-yı Ekrâd’dan (Sa‘îd-i Kürdî), Hîzan Sâdâtı’ndan ihtiyât binbaşısı (Muhammed Sıddîq) ve Sâdât-ı Berzenciyye’den da‘vâ vekili (Ahmed Ârif)

22 Şubat 1336

22 Şubat 1920

824: 2

 

37 Tasvîr-i Efkâr

 

Şerif Paşa’nın Teşebbüsât-ı Mâcerâperestânesine Karşı Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî’nin Beyânâtı

A. Akgündüz, ABIBSNİŞ-II, s. 206)

22 Şubat 1920

 

2994

 

38 Tasvîr-i Efkâr

 

Kürdler ve İslâmiyyet

[beyânât]

Sa‘îd-i Kürdî

*(Doktora Tezi , Kürdistan Teâlî Cemiyeti: Kuruluş, Amaç ve Faaliyetler , Bilal Altan, s.105,115)

29 Şubat 1920

 

39 Sebîlürreşâd Şûrâ-yı Meşîhat-i İslâmiyye

Bedîüzzamân Sa‘îd

*Sünûhât’a dercedilmiştir.

4 Mart 1336

4 Mart 1920

 

461: 218, 220

 

40 Sebîlürreşâd Kürdler ve İslâmiyyet

[beyânât]

Bedîüzzaman Sa‘îd el-Kürdî

4 Mart 1336

4 Mart 1920

461: 224, 225
41 Sebîlürreşâd Kur’ân-ı Azîmü’şân’ın Hâkimiyyet-i Mutlakası

Bedîüzzaman Sa‘îd

*Sünûhât’a dercedilmiştir.

6 Mayıs 1336

6 Mayıs  1920

 

463: 242,243
42 Açık Söz

*Neşir yeri, Kastamonu.

İslâm’ın Mukadderâtı hakkında Rü’yâda Bir Hitâbe

Bedîüzzaman Sa‘îd

*Sünûhât’a dercedilmiştir.

*Ayni târihli Açık Söz’ün 4. Sayfasında “M. Kemâl Paşa Hazretlerinin Târîhî Nutku”nun son kısmı bulunmaktadır.  

22 Temmuz 1336

22 Temmuz 1920

64: 2, 3

 

 

Bir yanıt yazın