İçeriğe geç

Ay: Ekim 2020

VÂ HASRETÂ!…

  Bedîüzzamân Sa‘îd Nursî, 1900’lerin başlarından vefâtına kadar ülke gündeminde hep vardı.. Vefâtından bunca yıl sonra da -te’sir sâhası genişleyerek- gündemde kalmaya devâm ediyor.. Eserleriyle, fikirleriyle, muvâfıklarıyle, muhâlifleriyle … Bütün maddî imkânsızlıklara, beynelmilel ifsâd şebekelerine ve resmî ideolojiye rağmen.. Eserleri çok sayıda yayınevi tarafından basılıyor.. Arabca, Kürdce, Farsca, Urduca.. ve  birçok yabancı dillerdeki tercümeleri milyonlar tarafından okunuyor.. Hayâtı, eserleri, fikirleri,…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI VI: 1926-1960

  GARB SÜRGÜNÜ: 1926 Kendisi, sürgünün Şeyh Sa‘îd Hâdisesinden sonra olduğunu yazıyor: “Meselâ, bu bîçâre Sa‘îd, Van’da ders-i hakāik-ı Kur’âniye ile meşgūl olduğum mikdârca, Şeyh Sa‘îd hâdisâtı zamânında vesveseli hükûmet, hiçbir cihette bana ilişmedi ve ilişemedi. Vaktâ ki, neme lâzım dedim, kendi nefsimi düşündüm, âhiretimi kurtarmak içün Erek Dağında harâbe mağara gibi bir yere çekildim. O vakit sebepsiz beni aldılar,…

5 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI V: 1922-1926

  ANKARA’DA: 7 Kasım 1922*1 O’nun İstanbul’daki mücâdelesini tâkip ve takdîr eden Ankara erkânı, berâber çalışmak için müteaddid def’alar da‘vet ederler.. Millî Müdâfaa Vekâleti Emekli Müftülerinden Osman Nûrî, da‘vet sayısının 18’i geçtiğini yazmaktadır..*2 Kendisi de Külliyât’da bu dâvetlere ve Ankara hâtıralarına yer verir: “Bir zaman sonra Mustafa Kemâl iki def’a şifre ile Van vilâyetinin eski vâlîsi ve benim dostum Tahsin…

2 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI IV: 1918-1922

  RUSYA’DA ULAŞMAYAN MEBLAĞIN ÖDENMESİ  “Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti Merkez-i Umûmîsi Aded İstanbul 133/191 Telefon Numerosu: İstanbul 1783 Hilâl-i Ahmer Cem‘iyyeti tarafından Rusya’da esir bulunduğum esnâda nâmıma irsâl edilen 10/7/32 târîhinde Dâhiliyye Nezâreti’nden mevdû‘ altıbin ve 21/7/32 târîhinde  Adana’da vâli konağında Abdülmecîd Efendi’den mevdû‘ bin sekizyüz kuruş esâretten avdetime kadar yedime vusûl bulmamış olduğundan cem‘iyyet-i mezkûrece paranın istirdâdı içün vukū‘…

3 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI II: 1908-1916

  II: MEŞRÛTİYET’İN İ’LÂNI: 23/24 Temmuz 1908  Hürriyet’in i‘lânı ile bütün ülkede ve bilhassa pâyitahtta siyâsî ve içtimâî hayâtta alışılmadık bir hareketlilik başlar… Üstâd’ın Siyâset’le tâ Mardin günlerinde ilgilenmeye başladığını, N. Kemâl’in Rü’yâ’sı vâsıtasıyle Hürriyet’le tanıştığını biliyoruz.. *1 Müktesâbâtı yerinde, dağarcığı doludur.. Meşrûtiyet (Meşrûtiyyet-i Meşrû‘a) ve Hürriyet (Hürriyyet-i Şer‘iyye) tarafdârıdır: “Hürriyet’in üçüncü gününde İstanbul’da, hem sonra Selânik’te Meydân-ı Hürriyet’de binler siyasîlere…

3 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN SA‘ÎD NURSÎ / MUHTASAR TÂRİHÇE-İ HAYÂTI I: 1878-1908

  DOĞUM TÂRÎHİ ve YERİ Müküslü Hamza Efendi tarafından kaleme alınan “Bedîüzzamân Sa’îd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden bir hülâsadır” şöyle başlar: “Bedîüzzamân (1293) târîhinde Bitlis vilâyeti, Hîzan kazâsı, İspa’rit (İspa’ret, İspâirt, İspâert) nâhi­yesine tâbi‘ Nurs karyesinde tevellüd etmişdir. (…)”*1      Yeğeni Abdurrahmân’ın yazdığı “Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı”nda doğum târîhi ve yeri ayni..  Sâdece nâhiye adı “p” yerine “b” ile yazılmış..*2 Nâhiye adı…

Yorum Bırak