İçeriğe geç

Kategori: BEDÎÜZZAMAN TÂRİHÇESİ

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 3. Bölüm

DİPNOTLAR: 1 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-i-1878-1908/ 2 https://www.risaleajans.com/nur-alemi/bediuzzaman-ve-seyid-kutubun-gladstonea-cevaplari 3 Taha Niyazi Karaca, Büyük Oyun, s. 302, TİMAŞ Yayınları, 2011 4 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-ii-1908-1916/ 5 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-rus-esareti/ 6 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-v-1922-1923/ 7 a.g.b. 8 https://www.risaleajans.com/nur-alemi/mustafa-kemal-said-nursiyi-surgune-gonderdi 9 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-i-1878-1908/ 10 a.g.b. 11 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-eski-donem-eserleri/ 12 http://risaletashih.org/makalat/ 13a.g.b. 14 https://dergipark.org.tr/tr/pub/egetid/issue/5035/68578 (S.88, D. Not: 16) 15 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-rus-esareti/ 16 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-iv-1918-1922/ 17 http://risaletashih.org/bediuzzamanin-eski-donem-eserleri/ 18 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-v-1922-1923/ 19 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-1878-1960-ii-1908-1916/ 20 http://risaletashih.org/bediuzzaman-said-nursi-muhtasar-tarihce-i-hayati-vi-1926-1960/    

Yorum Bırak

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 2. Bölüm

22           “açılacak üniversiteye 30 lira maaşla rektör tayin edildiğini ..” / O yıllarda Batı menşe’li “üniversite” ve “rektör” tâbirleri henüz kullanılmamaktadır. Dârülfünûn veyâ Medrese olabilir… Müderris veyâ Hoca olabilir.. [Şefik Paşa’nın ifâdesiyle henüz “Meclis-i Vükelâ’da derdeste-i tezekkür” olan mutasavver bir dârülfünûna “rektör” tâyin edildiği nasıl düşünülmüş? / O. D.] Muhâvere şöyle başlar: “Zabtıyye Nâzırı: ‘ – Pâdişah sana selâm etmiş,…

Yorum Bırak

Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 1. Bölüm

  Yeni Bilgi ve Belgelerle BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ * Mehmet Selim Mardin 2021 *** Mehmet Selim Bey Kardeşimi gayretleri için tebrik ediyor, gözüme ilişen yerleri kendisinin ve ziyâretçilerimizin mütâlaalarına sunuyorum… B. Tunç   Sayfa 7             “1959”  / “1958” (bkz: s. 10) 7             “Kitabın [Bedîüzzaman Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır, Müküslü Hamza, 1334 / O. D.] muhtevası … Tarihçe-i Hayat’a…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar

  BEDÎÜZZAMAN Said Nursî ve Risâle-i Nur Selâhaddin Yaşar 4. BASKI-2021 ************** BİRKAÇ SÖZ Muhterem Selâhaddin Yaşar’ın fevkal’âde azim ve gayretini cân u gönülden takdir ve tebrik ediyorum.. İlk kitabı, “Çınlayan Kubbeler”i çok severek okumuştum (1977).. Sonrakilerde ayni tadı bulamadım.. Bilhassa Bedîüzzamân’ın hayâtına dâir olanlarda.. Bol sehiv, bol eksikler, bol edebiyât, bol rivâyet, bol hayâl ürünleri arasında boğulmuş hakīkatler.. Şimdi…

3 Yorum

BEDÎÜZZAMÂN, NUTUK ve ABDULLAH CEVDET

  Nurettin Ceylan’ın, “Gerçeğin Aynasında Bediüzzaman” isimli kitabını okumasaydım; sayın M. Şükrü Hanioğlu’nun, Abdullah Cevdet/Sa‘îd-i Kürdî ilişkilendirmesinden belki hiç haberim olmayacaktı..[1] Genç ve değerli araştırmacı Nurettin Ceylan; takdîre değer bir çalışma ortaya koymuş.. Fakîr de, hâşiye kabîlinden bir-kaç mülâhazamı paylaşmak istiyorum..   Mevzûun dahâ iyi anlaşılması için Abdullah Cevdet’in hayât hikâyesininin ilgili kesitini kısaca gözden geçirelim:   “(…) Abdullah Cevdet bu…

Yorum Bırak

BEDÎÜZZAMÂN’IN TÂRİHÇE-İ HAYÂTI / Abdurrahmân Nursî

  TAKDÎM Te’lîf sırasına göre, Bedîüzzamân’ın Târihçe-i Hayâtı ile ilgili ikinci eser.. Yeğeni Abdurrahmân[*1] tarafından kaleme alınmış.. Tab‘ târîhi 1919.. Hamza-i Müksî’nin 7 sayfalık (boşları saymazsak, 5 sayfa) “Bedîüzzamân Saîd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır”[*2] isimli te’lîfine göre hayli genişce.. 1921’de neşredilen 5 sayfalık zeyli ile berâber 45 sayfa.. Mezkûr eser, Osmanlıca aslından yeniyazıya çevrilerek değerli ziyâretçilerimizin istifâdelerine sunulmuştur. Hemen farkedileceği gibi…

1 Yorum

TERCÜME-İ HÂLİNDEN HÜLÂSA / Müküslü Hamza

Hz. Üstâd’ın ilk talebelerinden Müküslü Hamza1 tarafından te’lîf edilmiş.. İlk Bedîüzzamân Târihçesi.. 1918 sonlarına doğru.. İşârât-ül İ‘câz’a zeyl olarak neşredilmiş.. 1 ara-kapak sayfası, 1 boşuyla berâber 7 sahîfeden ibâret.. Kısalığından ötürü olsa gerek, müellifi; “Tercüme-i Hâl” olarak adlandırmış. Bedîüzzamân araştırmacıları/yazarları için mürâcaat edilmesi gereken “ilk kaynak”.. İstifâdeye medâr olur ümîdiyle, aslî tertibe sâdık kalınarak yeniyazıya aktarıldı Takdirlerinize.. Bilâl TUNÇ  …

1 Yorum

ABIBSNİŞ-2

  Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyyeti-2 Prof. Dr. Ahmed Akgündüz OSAV, İstanbul – 2014   Tesbit, Tashih ve Mülâhazalar   Geçmişte Bedîüzzaman araştırmacıları/yazarları kendi eksikliklerini devlet arşivlerine ulaşamama ma‘zeretine yüklemeye çalışırlardı.. Hâlbuki eldeki vesîkalar bile hakkıyle değerlendirilemiyor, bâzan peşin kabûller öne geçiyordu.. Her Târihçede başka bir Bedîüzzamân görüyorduk.. Günümüzde de harman pek bol ama, harmana göre…

5 Yorum

ABIBSNİŞ-1

  Arşiv Belgeleri Işığında Bedîüzzaman Saîd Nursî ve İlmî Şahsiyyeti-1 Prof. Dr. Ahmed Akgündüz OSAV, İstanbul – 2013   –Syf.6  “Abdurrahmân’ın te’lif eylediği Târihçe-i Hayat, kendi eserlerinden birinin arkasında lâhika olarak …” *Abdurrahmân’ın te’lif eylediği “Târihçe-i Hayât”, müstakil bir eserdir. Kendi eserlerinden birinin arkasında neşredilen, “Târihçe-i Hayât’ın Zeyli”dir (Lemaât’ın sonuna ilhak edilmiş)… Bir de Müküslü Hamza’nın hazırladığı “Bedîüzzamân Sa‘îd-i Kürdî’nin Tercüme-i Hâlinden Bir Hülâsadır” var…

2 Yorum

Said Nursi, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

  Said Nursi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, cilt 35, 2008, sayfa: 565-572   *Dârü’l-hikmeti’l-İslâmiyye Reisliği’ne sunduğu özgeçmişine göre doğum tarihi 1878 yılının Ocak-Mart aylarına tekabül eden hicrî 1295’tir. // Cümle şöyle olsa dahâ uygun olur kanâatindeyim: Dârü’l-hikmeti’l-İslâmiyye‘de iken doldurulan nüfus, eşkâl ve ikāmet bilgilerinin bulunduğu Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye Tezkeresine göre doğum tarihi 1878 yılının Ocak-Mart aylarına tekābül…

Yorum Bırak